Pražská poradenská a bezpečnostní služba

Majitel společnosti působí v oblasti komerční bezpečnosti od roku 1991. Námi poskytované bezpečnostní služby zejména při ochranné a strážní služby jsou charakterizované kvalitou poskytovaných služeb, vstřícným vztahem k zákazníkům a poskytování co nejlepší péče. Naší základní filozofií je "Individuální přístup k řešení zejména bezpečnostních potřeb klienta a to komplexně po celé ČR".

Základním smyslem naší společnosti je poskytovat služby v takové kvalitě, která umožní našim klientům zabývat se nerušeně pouze vlastním předmětem činnosti. Jsme připraveni operativně reagovat a přizpůsobit se požadovaným podmínkám našich klientů na jejich potřeby při zajišťování bezpečnostních služeb. Nabízíme tým managerů založený na vysoké odbornosti, jimž je vlastní etika podnikání v oblasti komerční bezpečnosti a schopnost zajistit zejména bezpečnostní služby jak vlastními zaměstnanci, tak i vybranými kvalitními subdodavatelskými firmami po celé České republice.

Cílem v naši každodenní činnosti je poskytovat kvalitní, profesionální bezpečnostní službu, přísně se řídící zákony. Naše společnost je postavena na komerční bázi, z čehož vyplývá, že základním kritériem pro nás vždy je a musí být spokojenost zákazníka. Vzhledem k tomu je maximální důraz kladen na udržování kontaktu se zákazníkem, na kontrolní činnosti ve vztahu k plnění smluvních závazků našimi zaměstnanci, či subdodavateli, upravenost, vystupování a v neposlední řadě na korektnost ve vztahu k zákazníkovi i veřejnosti.

Společnost je řádným členem profesního sdružení "Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky" a majitel firmy působí v jejím představenstvu.

Služby

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

zprostředkování obchodu a služeb

správa a údržba nemovitostí

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 

 

Hlavní činností společnosti je zejména poskytování fyzické ostrahy objektů vlastní i subdodavatelskou silou. 

Fyzická ostraha

Výkon strážní služby se řídí v našich podmínkách našimi interními předpisy zejména ustanoveními "směrnice pro výkon služby fyzické ostrahy objektu bezpečnostních zaměstnanců". Zde jsou stanoveny základní povinnosti, pravidla a postupy činností při výkonu služby. Směrnice respektuje zákony a příslušné právní normy platné v České republice. 

V případě realizace naší nabídky zpracujeme v předstihu "Objektovou instrukci pro výkon služby fyzické ostrahy na objektu", která bude obsahovat přesné povinnosti bezpečnostního zaměstnance – strážného na stanovišti a při jednotlivých činnostech, včetně postupů při řešení standardních, ale i krizových situací. Při zpracování tohoto dokumentu budou brány v úvahu závěry ze stručného zhodnocení charakteru objektu a doplněné o případné Vaše požadavky na výkon služby. Uvedená instrukce Vám bude předložena k odsouhlasení. 

Při ostraze objektů je činnost bezpečnostních zaměstnanců zaměřena zejména na plnění následujících úkolů:

 

 • zabezpečení ostrahy objektu jak vnější, tak i vnitřní,
 • zajištění ochrany veřejného pořádku ve střežených objektech a kontrolu vstupu osob do objektu a jejich evidence, zejména regulace návštěv ve střežených prostorách,
 • kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel a jejich evidenci, oprávněnosti vstupu do prostorů chráněných EZS, kamerovým systémem a kvalifikovaný zásah v případě signálu narušení,
 • zabezpečení režimu výdeje klíčů, přejímka zásilek v pracovní a mimopracovní době,
 • dodržování protipožárních opatření a zajištění ohlašovny požáru a v případě vzniku mimořádných událostí napomáhají jejich bezpečnému a včasnému zvládnutí – k těmto činnostem jsou zaměstnanci ostrahy vyškoleni,
 • v případě závažné havárie na technických či technologických částech budovy, která hrozí škodou, jsou povinní použít všech dostupných a možných prostředků v souladu se zákonem a pokyny společnosti klienta k odvrácení těchto hrozících škod. Jedná se např. o uzavření hlavního či podružných uzávěrů vody v případě závady či úniku na rozvodech, uzavření hlavního nebo podružných uzávěrů plynu v případě závady či úniku na rozvodech plynu, vypnutí hlavního jističe nebo jističů podružných přívodu elektřiny do budovy v případě závady na rozvodech elektřiny,
 • periodické hlídkování zaměřené na vizuální kontrol neporušenosti perimetru objektu a výskyt závadových osob v jeho těsné blízkosti a ochranu zaměstnanců před nežádoucími osobami,
 • kontrolu neporušenosti inženýrských sítí a kontrolu a případnou obsluhu technologických celků (výtah, topení, vzduchotechnika a jiné),
 • obsluha elektronických zabezpečovacích systémů,
 • zásah v mimořádných případech k ochraně zdraví a majetku zákazníka,
 • včasné a kvalifikované zajištění místa případného trestného činu do příchodu Policie ČR a další úkoly dle dohody s klientem.

 

Výkon služby zaměstnanců ostrahy je v souladu se standardními postupy naší společnosti prakticky nepřetržitě kontrolován a naši odpovědní pracovníci (vedoucí provozního oddělení) jsou v úzkém kontaktu s odpovědnými zaměstnanci našich klientů. Naši klienti jsou denně informováni standardní formou o průběhu výkonu služby a úrovní plnění úkolů bezpečnostními zaměstnanci ostrahy . 


Při zabezpečení ostrahy závodů či jiných druhů objektů jako i vašich je možné na základě požadavků doplnit fyzickou ostrahu elektronickými zabezpečovacími systémy, jejichž montáž zabezpečí některá z našich renomovaných dodavatelských organizací. 

Cenová nabídka na poskytování fyzické ostrahy v r. 2010

Výkon služby 1 pracovníkem nepřetržitě 24 hodin denně.

 

 • Cena : za služby, poskytované v rozsahu předchozího odstavce bude účtována částka od 95,- Kč bez DPH za jednu hodinu služby na jednoho pracovníka ostrahy. V době státem uznaných svátků se cena ostrahy navyšuje o 100 %.
 • Nástup možný v podstatě ihned, tedy do 48 hodin po podpisu smlouvy.
 • Splatnost a další ustanovení jsou popsány v návrhu smlouvy – při Vašem zájmu bude obratem doručena na Vaši adresu, případně na e-mail.V případě, že se rozhodnete využít naši nabídku bude do nástupu k výkonu ostrahy služba odpovídajícím způsobem personálně zabezpečena. Všichni zaměstnanci absolvují předepsaný počet hodin teoretické a praktické přípravy, včetně výcviku přímo na pracovišti v zařazení ve kterém budou službu vykonávat, dále budou proškoleni v souladu s platnou legislativou v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. V předstihu s Vašimi odpovědnými zaměstnanci budeme konzultovat některé obsahové problémy výcviku, včetně jejich podílu na výcviku a to v otázkách týkajících se problematiky Vašeho objektu. O případných změnách v personálním obsazení v průběhu trvaní našeho případného smluvního vztahu Vás budeme vždy informovat a Vaše připomínky a požadavky brát v úvahu. 

Všechny náklady spojené s výcvikem a školením našich bezpečnostních zaměstnanců nese naše společnost. Je samozřejmé, že zajistíme plnění výkonu služby ve stejnokroji. Sjednocující prvek na všech uniformách je výrazný odznak naši společnosti. 

Materiální zabezpečení a vybavení:

  

 • VÝSTROJ – každý bezpečnostní zaměstnanec je vybaven náležitým standardním stejnokrojem. Dále je vybaven identifikačním průkazem společnosti. Doplňování výstroje a jeho obměna probíhá v závislosti na aktuálním ročním období, včetně vybavení doplňky pro obchůzkovou činnost při nepříznivém počasí.

 

 • VÝZBROJ – každý je vybaven slzotvornými prostředky nebo elektrickými paralyzéry, distanční tyčí, případně pouty. Výzbroj je vždy konkretizována dle požadavků klienta. O jejich použití jsou naši bezpečnostní zaměstnanci řádně poučeni a proškoleni v souladu se zákonem (§ 13 a § 14 nutná obrana a krajní nouze – dle trestního zákona).

 

 • SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY – vybavení spojovacími prostředky je vždy v souladu s požadavky klienta a ČSN upravující provoz radiotechnických zařízení na území České republiky, např. mobilními telefony.
 • VOZIDLA VÝJEZDU

Reference

 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Eltodo EG, a.s.
 • ATA s.r.o.
 • Společenství Tulipán, Praha 4
 • ATOS s.r.o.

Kde nás najdete

Kontakt

Fakturační adresa

Jaroslav Štefek - PP a BS
Wassermannova 1038/30
15200 Praha 5
okres: Praha 5
kraj: Hlavní město Praha
Česká republika

IČ: 86602683


tel: +420 602 268 628
tel: +420 222 965 306
e-mail: info@ppabs.cz, 
e-mail: stefekjar@seznam.cz, 
web: http://www.ppabs.cz/

GPS:
50.029675,14.364892 
50°1'46.830"N, 14°21'53.611"E

Adresa kanceláře

V Remízku x Voskovcova 982/28
152 00 Praha 5 Hlubočepy